Retningslinjer for Årsmøtet

1. Åpning ved leder i klubben
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av ordstyrer og referent
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Innkomne forslag
8. Aktivitetsplaner
9. Valg av styre og komiteer
10. Eventuelt
2. Godkjenning av innkalling
Medlemmene kan forlange saker / forslag utsatt dersom innkallingen til årsmøtet ikke har fulgt de frister som statuttene tilsier.
§ 3 Årsmøte skal avholdes i løpet av januar måned.
Statuttene kan kun forandres på årsmøte. Forslag til endringer må legges skriftlig frem for styret minst en måned før årsmøtet. Innkomne forslag skal sendes til alle medlemmer sammen med innkalling til årsmøte, innkalling skal sendes ut minimum 14 dager før årsmøtet.

3. Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer og referent kan velges blant de medlemmene som er tilstede på årsmøtet. Styret kan komme med anbefalinger.

4. Årsmelding
Årsmeldingen er en historisk og enkel beskrivende oversikt over viktige begivenheter, hendelser og aktiviteter i året som gikk.

Årsmeldingen skal blant annet inneholde:
• Hvem som ble ”Årets fotograf”
• Hvem som vant ”Årets bilde” (autor og tittel på bildet)
• Hvem som vant ”Årets kunstfoto”
• Styrer og komiteèr.
• Samarbeid med andre klubber.
• Foredragsholdere.
• Resymé over aktiviteter i året som gikk.
• Hederstegn og premier som medlemmene er blitt tildelt i året som gikk, både nasjonalt og internasjonalt.

5. Regnskap
Dersom regnskap ikke blir anbefalt godkjent av revisor, eller ikke blir godkjent av årsmøtet, må kasserer levere inn nytt regnskap til godkjenning innen en måned.

6. Budsjett
Dersom regnskap ikke blir godkjent av årsmøtet, må kasserer levere inn nytt budsjett til godkjenning innen en måned.

7. Innkomne forslag
Innkomne forslag kan for eksempel være:

• Endring av statutter
§ 3 Statuttene kan kun forandres på årsmøte. Forslag til endringer må legges skriftlig frem for styret minst en måned før årsmøtet. Innkomne forslag skal sendes til alle medlemmer sammen med innkalling til årsmøte, innkalling skal sendes ut minimum 14 dager før årsmøtet.

• Endring av retningslinjer
§ 4 Følgende retningslinjer kan kun endres ved vedtak: ”Årsmøtet”, Styret, Konkurransekomité, Internettkomité, Komité for kos, trivsel og velvære, Historisk komité, Jubileumskomité, Utstillingskomité, ”Årets bilde”, ”Årets fotograf”, Bekkalokkets ”Ungdomspris”, Bekkalokkets ”Stå på pris”, ”Kunstfoto”, Kjellermester, regler for fotokonkurranser, og retningslinjer for utlån av klubbens utstyr.

• Medlemskontigent
§ 6 Medlemskontigenten fastsettes på årsmøtet.

• Saker angående lokaliteter

• Investeringer i nytt utstyr

8. Aktivitetsplaner
• Møteplan.
• Fotokonkurranser.
• Utstillinger.
• Turer og utflukter.
• Foredragsholdere.
• Besøk hos bedrifter og hos andre fotoklubber etc.

9. Valg av styre og komiteèr
§ 5 Valg av Styre (arbeidsutvalg) skjer på årsmøtet. Det skal skje ved skriftlig valg dersom det kreves.

Leder og styremedlemmer velges for et år av gangen. Nestleder, sekretær og kasserer velges for 2 år av gangen. Disse vervene alternerer slik at ikke alle er på valg samme år.

Følgende verv ønskes besatt som Styre (arbeidsutvalg):
Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer , tre styremedlemer.

Det skal også velges:
Valgkomité (to medlemmer)
Revisor (et medlem)
Komité for kos, trivsel og velvære (tre medlemmer)
Utstilling komité (to medlemmer)
Konkurransekomité (to medlemmer)
Internettkomité (to medlemmer).

Ved behov velges:
Kjellermester
Jubileumskomité (fire medlemmer)
Historisk komité (tre medlemmer).

Lederne i de forskjellige komiteene bør minimum ha funksjon som styremedlem i klubbens styre. Dette for å kunne informere Styret om planer, økonomi og samarbeid. Det er ikke noe hinder for at et medlem/tillitsvalgt kan ha flere verv/funksjoner.

10. Eventuelt
Under denne posten kan det komme saker / forslag som skal diskuteres.
Det er ikke mulig å gjøre vedtak på saker / forslag som kommer under denne posten. (§ 7)