Retningslinjer for Årsmøtet

 1. Åpning ved leder i klubben
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av ordstyrer og referent
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Budsjett
 7. Innkomne forslag
 8. Valg av Styre og komiteer
 9. Orientering om planlagte aktiviteter

1. Leder i Bekkalokket Fotoklubb åpner møtet.

2. Godkjenning av innkalling

Årsmøte skal avholdes i løpet av januar måned. Innkalling, sammen med innkomne forslag som skal tas opp, sendes ut minimum 14 dager før årsmøtet. Årsmelding, regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling skal sendes ut minimum 5 dager før årsmøtet. Medlemmene kan forlange saker / forslag utsatt dersom innkallingen til årsmøtet ikke har fulgt de frister som retningslinjene her tilsier.

3. Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer og referent kan velges blant de medlemmene som er tilstede på årsmøtet. Styret kan komme med anbefalinger.

4. Årsmelding

Årsmeldingen er en historisk og enkel beskrivende oversikt over viktige begivenheter, hendelser og aktiviteter i året som gikk.

Årsmeldingen skal blant annet inneholde:

 • Hvem som ble” Årets fotograf”
 • Hvem som vant” Årets bilde” (autor og tittel på bildet)
 • Hvem som vant” Årets kunstfoto”
 • Styrer og komiteer
 • Samarbeid med andre klubber
 • Foredragsholdere
 • Resymé over aktiviteter i året som gikk
 • Hederstegn og premier som medlemmene er blitt tildelt i året som gikk, både nasjonalt og internasjonalt.

5. Regnskap

Dersom regnskap ikke blir anbefalt godkjent av revisor, eller ikke blir godkjent av årsmøtet, må Styret levere inn nytt regnskap til godkjenning innen en måned.

6. Budsjett

Dersom budsjettet ikke blir godkjent av årsmøtet, må Styret levere inn nytt budsjett til godkjenning innen en måned. Medlemskapskontingenten fastsettes under budsjettbehandlingen. Se Vedtektene § 6.

7. Innkomne forslag

Forslag til endringer må legges skriftlig frem for styret minst en måned før årsmøtet. Innkomne forslag skal sendes til alle medlemmer sammen med innkalling til årsmøte.

Innkomne forslag kan for eksempel være:

 • Endring av Vedtekter
  Vedtektene kan kun forandres på Årsmøtet.
 • Endring av Retningslinjer
  Retningslinjer for Årsmøtet kan kun endres ved vedtak på Årsmøtet.
  Andre retningslinjer kan endres av Styret. Ved vedtak kan Årsmøtet instruere Styret om endringer i alle retningslinjer.
 • Saker angående lokaliteter
 • Investeringer i nytt utstyr

8. Valg av Styre og komiteer

Valg av Styret skjer på Årsmøtet. Det skal skje ved skriftlig valg dersom det kreves.
Leder og styremedlemmer velges for et år av gangen. Nestleder og kasserer velges for 2 år av gangen. Disse vervene alternerer slik at ikke alle er på valg samme år.

Følgende verv skal velges til Styret:

 • Leder, Nestleder, Kasserer, de styremedlemmer som Styret «trenger».

Det skal også velges:

 • Valgkomite (3 medlemmer)
 • Revisor (1 medlem)
 • Samt medlemmer til komiteer i henhold til valgkomiteens innstilling.

Styret avgjør om lederne i de forskjellige komiteene bør ha funksjon som styremedlem i klubbens styre. Dette må meldes fra om til valgkomiteen i god tid før Årsmøtet.

Det er ikke noe hinder for at et medlem kan ha flere verv.

9. Orientering om planlagte aktiviteter

Styret skal presentere programmet for klubbaktivitetene og andre arrangement slik de foreligger på tidspunktet for Årsmøtet.

Styret skal søke innspill fra Årsmøtet på planene.

Vedtatt av Årsmøtet, torsdag 20.januar 2022.