Retningslinjer for Komité for kos, trivsel og velvære

Leder for komiteèn bør minimum ha funksjon som styremedlem i klubbens styre. Dette for å kunne informere Styret om planer, økonomi og samarbeid.

Komiteèn bør bestå av minst tre medlemmer.

Komiteèn skal årlig ha ansvar for å arrangere en julefest.

Under turer og arrangementer i klubbens regi, skal komiteèn legge til rette for- og skape et hyggelig og sosialt preg.

Komiteèn skal også bistå Jubileumskomiteèns arbeid under jubileumsfesten, ha det tekniske ansvaret.

Komiteèn har ansvar for at internett-redaksjonen får bilder og referat fra turer og arrangementer.

Komiteèn arbeider etter de økonomiske rammer som styret gir.