Retningslinjer for revisjon – oppdatert 2019

Bekkalokket Fotoklubb er en organisasjon som ikke har erverv til formål og er derfor ikke regnskaps- eller skattepliktig. Definisjoner i lovgivningen er som følger;

Foreninger uten økonomisk vinning som formål
Ikke-økonomiske foreninger er regnskapspliktige dersom én av følgende terskelverdier er oppfylt:
• Eiendelenes verdi overstiger 20 millioner kroner i året eller
• Gjennomsnittlig antall ansatte i året overstiger 20 årsverk

Ikke økonomisk vinning – betydningen av skattefritak
Det er et ubetinget krav at ideelle organisasjoner ikke kan ha økonomisk vinning som formål.
Skatteloven § 2–32 første ledd fritar organisasjoner mv. som ikke har erverv til formål, for formues- og inntektsskatt.

Hensikten med revisjon er å sørge for at systemer og rutiner som sikrer at inn- og utbetalinger blir håndtert på en måte som hindrer rot og eventuelt misbruk.

Revisors oppgaver vil være minst en gang i året å:

• Kontrollere at saldo på kontoer og kontantkasser stemmer med bankutskrifter og føringer.

• Ta stikkprøver på at inn og utbetalinger er ført riktig og har korrekte kvitteringer.

• Kontrollere at bilagene er korrekt nummert.

• Kontrollere at gjeld og utestående fordringer stemmer.

• Kontrollere at medlemslistene og innbetalingene er korrekt.

• Kontrollere og eventuelt kommentere avvik av budsjett i forhold til regnskap.

• Komme med innspill til regnskapsførselen om den bør forbedres.

• Det er en målsetning å få ferdig revidert regnskap til årsmøte i januar hvert år og skrive en enkel revisorrapport med eventuelt kommentarer på punkter som ikke lar seg revidere endelig.

 

03.01.2019