Retningslinjer for leder, nestleder og styret

Lede klubbens styre

 

 • Samle klubbens styre og innkalle til møter etter behov.
 • Lede styremøtene og sørge for at alle komiteledere gir en oppsummering av pågående prosesser.
 • På klubbens medlemskvelder skal leder forsøke å fange opp evt nye medlemmer og bidra til at medlemmer som har saker de ønsker å formidle, får anledning til dette.
 • Formidle viktige datoer i tillegg til program for kvelden og også neste ukes program.
 • Lede møte og presentere kveldens program.
 • Være tilgjengelig for medlemmene i pauser.
 • Utenom klubbkveldene skal leder følge opp saker som styret har tatt opp, eller som på andre måter blir forelagt leder via telefon, mail etc.
 • Leder er hovedkontaktpunkt for alle eksterne henvendelser som kommer til klubben, samt for henvendelser fra medlemmer på saker som ikke direkte berører noen av komiteene.
 • Leder skal megle eller komme med råd i eventuelle uoverensstemmelser mellom klubbmedlemmer som har med driften av klubben å gjøre.Leder skal så sant dette er mulig delta på NSFF sitt landsmøte, og der representere Bekkalokket i saker til avstemming. Årsmøtesakene skal gjennomgås på et styremøte i god tid før frist for innmelding av saker utløper.
 • Leder er ansvarlig for årlig å søke om fortsatt leie av lokalene i Nordnes Bydelshus. Dette gjøres via Bergen Kommune sin portal på nett for utleie av lokaler.
 • Leder er ansvarlig for å melde klubbens styre inn i enhetsregisteret via Altinn.
 • Nestleder skal ved behov avlaste og vikariere for leder.

 

Styret

 • Styrets største oppgave er å sette opp et program for klubben. Programmet må inneholde tema som er relevant for alle medlemmer, både for nybegynnere og for de med lang erfaring, samt spres på de ulike interesser hos medlemmene.
 • Programmet skal i den grad det er mulig, fordele seg på temakveld med en sosial profil eller kurs/opplæring og på klubbkvelder med foredragsholdere eller annet planlagt program.
 • Styret er ansvarlig for klubbens økonomi gjennom året, og skal legge frem et budsjett på årsmøtet for godkjenning av klubbens medlemmer.
 • I de saker som har økonomiske aspekter, skal Komiteene fremlegge et budsjett for styret som styret må godkjenne. Styret skal følge opp budsjettet for komiteene gjennom året.
 • Den som har nøkler til lokalet må sjekke at alle vinduer er lukket. Sjekk at alle lys er slukket, også i salen ved siden av kjøkkenet, og at alle dører er låst. Det gjelder døren i salen ved siden av kjøkkenet, terassedøren, døren ut i andre etasje og utgangsdøren så fremt det ikke er noen i restauranten i 1. etasje. Dørene til «våre» rom må alltid være låst når det ikke er noen i rommene. Dette gjelder også under våre møter. Vi har vært utsatt for tyveri, og vi har endel dyrt utstyr.

 

24.02.2019