Vedtekter for Bekkalokket Fotoklubb

 
Bekkalokket Fotoklubb ble stiftet 21.mars 1977 i Bergen, av Jan Standal, Terje Øen, Arne Brændø, Jørn Møller-Hansen, Gunnar Larsen, Torstein Larsen, Jan Magne Linnsund og Torbjørn S. Pedersen.

§ 1 – Formål
Klubbens formål er å fremme og ivareta medlemmenes fotokunnskap og interesse, samt å skape et godt og positivt miljø. Klubben skal være politisk uavhengig.

§ 2 Medlemmer
Antall medlemmer skal holdes på et nivå som muliggjør aktivitet og drift av klubben.

§ 3 – Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens øverste organ og skal avholdes i løpet av januar måned. Årsmøtet reguleres av egne retningslinjer.

Vedtektene og retningslinjene for Årsmøtet kan kun endres av Årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte sammenkalles når Styret finner det nødvendig eller det kreves av minst 1/3 av medlemmene.

§ 4 – Retningslinjer
Alle retningslinjer, unntatt for Årsmøtet, kan endres av Styret.

§ 5 – Valg
Valg skjer på Årsmøtet. Det skal være skriftlig valg dersom det kreves. Klubbens valgkomite skal jobbe aktivt for å finne kandidater til ulike verv. Valgkomiteens innstilling legges ved sakspapirene til Årsmøtet.

Styret  

Følgende verv utgjør Styret:  

leder, nestleder, kasserer, og det antall styremedlemmer som behøves. 

Styret beslutter om komiteledere også skal være styremedlemmer. Dette må meldes fra om til valgkomiteen i god tid før Årsmøtet.


Leder og styremedlemmer velges for et år av gangen. Nestleder og kasserer velges for 2 år av gangen. Disse vervene alternerer slik at ikke alle er på valg samme år.
 
Andre verv
Det skal også velges Valgkomité (3 medlemmer) og Revisor (1 medlem). Antallet komiteer og antall medlemmer i hver komite tilpasses etter planlagt aktivitetsnivå. Styret instruerer valgkomiteen om planlagt aktivitetsnivå. 

Et medlem kan ha flere verv. 

§ 6 – Medlemskontingent og medlemskap

Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet. Nye medlemmer som begynner etter 1.august, betaler 50% klubbkontingent + NSFF kontingent. Nye medlemmer etter 1.november betaler ikke kontingent dette året. Studenter, pensjonister, uføretrygdede og familiemedlemmer betaler 75% klubbkontingent + NSFF kontingent. Familierabatt gjelder der medlemmene har samme husholdning og 1 medlem betaler full kontingent.

Medlemmer som har en annen klubb som hovedklubb i NSFF betaler bare klubbkontingent.

Alle ordinære medlemmer blir innmeldt i NSFF. 

Medlemskontingenten betales innen 15. februar hvert år. Nye medlemmer betaler senest 1 måned etter innmelding. 

Det er mulig med passivt medlemskap. Dette innebærer:  
a) Ikke stemmerett på årsmøtet. 
b) Betaler 50 % av klubbkontingent. 
c) Har anledning til å komme på møter av spesiell interesse, og vil være velkommen på alle festlige arrangementer og turer. 
d) Ikke anledning til å delta i klubbens konkurranser. 
e) Må melde fra til styret om endring av status, fra passiv til aktiv status. 
f) Blir ikke innmeldt som medlem i NSFF, noe som innebærer at de heller ikke kan delta i konkurranser, utstillinger, arrangementer som skjer i NSFF regi. 
g) Har anledning til å leie klubbens utstyr til samme pris som aktive medlemmer 

§ 7 – Beslutninger 
Klubben har tre beslutningsnivå: 
1. Årsmøtet, som er det øverste organet. 
2. Styret, som har ansvar for den daglige drift av klubben, og kan ta beslutninger innenfor de rammer som Årsmøtet gir.
3. Klubbens komiteer, kan bare ta beslutning innenfor de retningslinjer, rammer og budsjetter Styret har gitt. Alle beslutninger ut over dette må godkjennes av Styret.


Styret kan søke råd hos klubbens komiteer og medlemmer. 


Beslutninger tas med simpelt flertall.  

§ 8 – Eksklusjon 
Styret kan ekskludere medlem som begår en eller flere av følgende: 
- Grove brudd på klubbens intensjoner og idealer 

- Illojale handlinger eller sabotering av klubbens aktivitet 

- Rasistiske / diskriminerende utsagn eller oppførsel 

- Trusler eller vold 

- Tyveri eller hærverk på under klubbens ansvar

§ 9 – Eiendeler 
Klubbens eiendeler tilhører klubben.  
Ved eventuell oppløsning fordeles verdiene likt mellom medlemmene.

§ 10 – Æresmedlemskap

Styret kan tildele æresmedlemskap i Bekkalokket i tilknytning til jubileer. Alle medlemmer kan foreslå kandidater. Se egne retningslinjer. 
 

Revidering av Vedtektene er foretatt på årsmøtene: 
21/3 1977 – 19/1 1984 - 11/1 1990 – 11/1 1996 – 20/1 2000 - 25/1 2001 – 24/1 2002 
23 /1 2003 - 20/1 2005 - 21/1 2010 - 23/1 2011 - 21/01 2016 - 19/01 2017 – 20/01 2022