Statutter

 

Bekkalokket fotoklubb ble stiftet 21 mars 1977 i Bergen. Følgende personer overvar den høytidelige innstiftingen av Bekkalokket fotoklubb : Jan Standal, Terje Øen, Arne Brændø, Jørn Møller-Hansen, Gunnar Larsen, Torstein Larsen, Jan Magne Linnsund og Torbjørn S. Pedersen.

§ 1 - Klubbens formål er å fremme og ivareta medlemmenes fotokunnskap og interesse,
samt å skape et godt og positivt miljø. Klubben skal være politisk uavhengig.

 

§ 2 - For å bevare et godt miljø i klubben skal antall medlemmer holdes på et nivå som muliggjør en aktivitet og en håndtering av medlemsmassen. Styret skal strebe etter at nye medlemmer som kommer inn har et genuint ønske om å være fotografisk aktive bidragsytere i klubben.

 

§ 3 - Årsmøte skal avholdes i løpet av januar måned.
Statuttene kan kun forandres på årsmøte. Forslag til endringer må legges skriftlig frem for styret minst en måned før årsmøtet. Innkomne forslag skal sendes til alle medlemmer sammen med innkalling til årsmøte, innkalling skal sendes ut minimum 14 dager før årsmøtet.

 

§ 4 - Følgende retningslinjer kan kun endres ved vedtak (se §7) : ”Årsmøtet”, Styret, Konkurransekomité, Internettkomité, Komité for kos, trivsel og velvære, Historisk komité, Jubileumskomité, Utstillingskomité, ”Årets bilde”, ”Årets fotograf”, Bekkalokkets ”Ungdomspris”, Bekkalokkets ”Stå på pris”, ”Kunstfoto”, Kjellermester, regler for fotokonkurranser, og retningslinjer for utlån av klubbens utstyr.

 

§ 5 - Valg av Styre (arbeidsutvalg) skjer på årsmøtet. Det skal skje ved skriftlig valg dersom det kreves. Dersom klubben har en valgkomité skal denne jobbe aktivt for å finne kandidater til de ulike verv, og fremlegge et forslag om nytt styre som forslag på årsmøtet.

 

Leder og styremedlemmer velges for et år av gangen. Nestleder, sekretær og kasserer velges for 2 år av gangen. Disse vervene alternerer slik at ikke alle er på valg samme år.

 

Følgende verv ønskes besatt som Styre (arbeidsutvalg):
Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer, og det antall styremedlemmer som behøves. Det skal også velges: Valgkomité (tre medlemmer), Revisor (et medlem). Antallet komiteer og antall medlemmer i hver komité tilpasses etter planlagt aktivitetsnivå. Styret instruerer valgkomiteen om planlagt aktivitetsnivå.

 

Lederne i komiteene som har et betydelig budsjett og/eller økonomisk risiko skal ha funksjon som styremedlem i klubbens styre. Dette for å kunne informere Styret om planer, økonomi og samarbeid.

 

Det er ikke noe hinder for at et medlem/tillitsvalgt kan ha flere verv/funksjoner.

 

§ 6 - Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet. Nye medlemmer som begynner etter 1. november betaler ikke kontingent det året og blir ikke innmeldt i NSFF før betalt kontingent neste år. Kontingenten for 2017 er kr. 750,- hvorav kr. 175.- går til NSFF medlemskap. Det gis rabatt for studenter, pensjonister, uføretrygde eller familierabatt av kontingentandelen til klubben (kr. 575,-) og kontingenten for disse er kr. 600,- (25%).

 

Familierabatt gjelder der medlemmene har samme husholdning og 1 medlem betaler full kontingent. Medlemmer som har en annen klubb som hovedklubb i NSFF betaler kr. 575,-

 

Alle betalende medlemmer blir innmeldt i NSFF.

 

Enkel bevertning (kaffe/te og kake/kjeks) på møtene er fra 2017 inkludert i kontingenten.

Medlemskontingenten må betales innen 15. februar hvert år. Nye medlemmer må betale senest 1 måned etter innmelding

 

Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent, får ikke delta i klubbens konkurranser, utstillinger eller arrangementer. De blir heller ikke innmeldt i NSFF, noe som innebærer at de heller ikke kan delta i konkurranser, utstillinger, arrangementer som skjer i NSFF regi.

 

Medlemmer kan inngå passivt medlemskap. Dette innebærer:

a) Ikke stemmerett på årsmøtet.
b) Betaler 50 % av aktiv kontingent.
c) Får tilsendt all korrespondanse fra klubben.
d) Har anledning til å komme på møter av spesiell interesse, og vil være velkommen på alle festlige arrangementer og turer.
e) Ikke anledning til å delta i klubbens konkurranser.
f) Må melde fra til styret om endring av status, fra passiv til aktiv status.
g) Blir ikke innmeldt som medlem i NSFF, noe som innebærer at de heller ikke kan delta i konkurranser, utstillinger, arrangementer som skjer i NSFF regi.
h) Har anledning til å leie klubbens utstyr til samme pris som aktive medlemmer

§ 7 - I statuttene menes :

a) Avgjørelse: beslutning som blir fattet på et klubbmøte.
En avgjørelse skal ha alminnelig flertall blant de tilstedeværende.
(50/50 regnes ikke som flertall)
b) Vedtak: avgjørelse av større betydning for klubben eller noen av dens medlemmer.

Dersom tre av klubbens medlemmer, eller styret krever at det skal fattes vedtak i en sak, skal dette gjøres.
For at et forslag til vedtak skal kunne voteres over, må det ha vært fremlagt og diskutert på foregående møte, og deretter sendes ut til alle medlemmer før neste møte. Stemme kan avgis ved fullmakt.

 

§ 8 - Med medhold i statuttene kan styret foreta eksklusjon (katting) av medlemmer som begår brudd på følgende:

a) Tyveri av eller hærverk på klubbens eller medlemmers eiendom.
b) Manglende tilbakelevering av lånt utstyr.
c) Rasistiske / diskriminerende utsagn eller oppførsel
d) Trusler og vold
c) Brudd på § 6.

Avgjørelse om eksklusjon av andre grunner, og andre straffer skal fattes som vedtak.

 

§ 9 - Klubbens eiendeler tilhører klubben så lenge den eksisterer.
Ved eventuell oppløsning fordeles utstyret likt mellom de daværende medlemmer på den måten de selv blir enige om.

§ 10 - Æresmedlemskap
Æresmedlemskap i Bekkalokket fotoklubb kan tildeles medlemmer som har utmerket seg med betydelig innsats i klubbens virksomhet i mange år, fotografisk og/eller administrativt. Kandidaten må være innehaver av klubbens administrative hederstegn i gull. Forslag til hvem som skal oppnå en slik heder kan stilles av alle medlemmene i klubben. Det er klubbens æresmedlemmer i samråd med styret som avgjør hvem som blir æresmedlem. Æresmedlemskap tildeles ved jubileumsarrangementer, og et slikt æresmedlemskap er fritatt for kontingent.

Revidering av statutter er foretatt på årsmøtene:
21/3 1977 – 19/1 1984 - 11/1 1990 – 11/1 1996 – 20/1 2000 - 25/1 2001 – 24/1 2002
23 /1 2003 - 20/1 2005 - 21/1 2010 - 23/1 2011 - 21/01 2016 - 19/01 2017